Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng môi trường Hà Nội

Giám sát, quan trắc môi trường, giai đoạn vận hành năm 2017 Dự án đầu tư xây dựng nhà máy thức ăn chăn nuôi Việt Tín

Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng môi trường Hà Nội đã ký hợp đồng  với Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Việt Tín về việc thực hiện công tác “Giám sát, quan trắc môi trường, giai đoạn vận hành năm 2017 Dự án đầu tư xây dựng nhà máy thức ăn chăn nuôi Việt Tín tại xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội”.

Bảng 1. Danh mục thành phần thông số quan trắc

STT Nhóm thông số Thông số Quy chuẩn so sánh
I. Thành phần môi trường không khí
1 Mẫu không khí xung quanh Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, độ ồn, bụi lơ lửng, ánh sáng, CO, SO2, NO2, H2S, VOC – QCVN 26:2010/BTNMT

– QCVN 05:2013/BTNMT

– QCVN 06:2009/BTNMT

2 Mẫu không khí làm việc Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, độ ồn, bụi lơ lửng, ánh sáng, CO, SO2, NO2, H2S, VOC – QĐ 3733/2002/QĐ-BYT

– QCVN 24/2016/BYT

– QCVN 26/2016/BYT

II. Thành phần môi trường nước
1 Mẫu nước ngầm pH, Độ cứng tổng, Cặn tổng số, Amoni, Clorua, Nitrat, Nitrit, Fe, Mn, Pb, Cd, Cu, Zn, Hg, As, Coliform, Fecal Coliform – QCVN 09-MT:2015/BTNMT

 

2 Mẫu nước mặt pH, DO, COD, BOD5, Chất rắn lơ lửng, Nitrat, Nitrit, Amoni, Sulfat, tổng P, tổng N, Coliform, Fecal Colifrom – QCVN 08-MT:2015/BTNMT – Cột B1
3 Mẫu nước thải pH, Nhiệt độ, COD, BOD5, Độ màu, Chất rắn lơ lửng, Tổng P, Tổng N, Sunfua, Amoni, Tổng chất rắn hòa tan, Nitrat, Dầu mỡ động thực vật, Tổng các chất hoạt động bề mặt, Phosphat, Coliform -QCVN 14:2008/BTNMT – Cột B

– QCTĐHN 02:2014/BTNMT – Cột B

Hỗ trợ hotline

Hỗ trợ 24/7:

Ho tro truc tuyen 01HỖ TRỢ 01: 0243.5641919

Hỗ trợ trực tuyến 02HỖ TRỢ 02: 0243.524.56.66


Hotline 24/7 quà tặngHOTLINE: 0868.804666

Skype:     iconskype