Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng môi trường Hà Nội

Năng lực của công ty trong lĩnh vực quan trắc môi trường

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Môi trường Hà Nội được Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo số hiệu VIMCERTS 201Lĩnh vực và phạm vi được cấp giấy chứng nhận:

I. Quan trắc hiện trường:

      1. Nước                                                                                             

                                                                                               – Nước mặt

                                                                                               – Nước thải

                                                                                               – Nước dưới đất

                                                                                               – Nước biển

      2. Khí

                                                                                             – Không khí xung quanh và môi trường lao động:

                                                                                                 + Lấy mẫu và đo tại hiện trường

II. Phân tích môi trường:

                                                                                              – Nước mặt

                                                                                              – Nước thải

                                                                                              – Nước dưới đất

                                                                                              – Nước biển

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hỗ trợ hotline

Hỗ trợ 24/7:

Ho tro truc tuyen 01HỖ TRỢ 01: 0243.5641919

Hỗ trợ trực tuyến 02HỖ TRỢ 02: 0243.524.56.66


Hotline 24/7 quà tặngHOTLINE: 0868.804666

Skype:     iconskype