Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng môi trường Hà Nội

Tin tức

Quan trắc môi trường

16/12/2017 | 3:29 sáng

Sự phát triển công nghiệp bền vững ở mỗi quốc gia phải đảm bảo vấn đề về môi trường. Môi trường sạch và an toàn là điều kiện tiên quyết để đảm bảo sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Lập báo cáo Quan trắc Môi trường định kỳ là công việc phải thực hiện theo đúng nội dung trong Báo cáo đánh giá tác động Môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường đã được phê duyệt của Doanh nghiệp.

 

Quan trắc môi trường

 

Khối lượng Quan trắc môi trường định kỳ được nêu rõ trong báo cáo môi trường, tùy  thuộc vào quy mô và diện tích mà số vị trí lấy mẫu được bố trí tại khu vực phát thải đặc trưng nhất của nhà máy, xưởng sản xuất hoặc tòa nhà v.v… Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ là một trong những hồ sơ pháp lý để doanh nghiệp thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh một cách hợp pháp và chịu sự theo dõi của cơ quan quản lý môi trường có thẩm quyền. Đây cũng là phương thức để doanh nghiệp có thể thực hiện trách nhiệm đối với công tác bảo vệ môi trường, cũng như bảo đảm quyền lợi của chính Công ty.

Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Môi trường Hà Nội được Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo VIMCERTS 201, chúng tôi cung cấp dịch vụ quan trắc, đo đạc, đánh giá chất lượng và thực hiện lẫy mẫu theo yêu cầu khách hàng phục vụ đánh giá chất lượng môi trường.

Hỗ trợ hotline

Hỗ trợ 24/7:

Ho tro truc tuyen 01HỖ TRỢ 01: 0243.5641919

Hỗ trợ trực tuyến 02HỖ TRỢ 02: 0243.524.56.66


Hotline 24/7 quà tặngHOTLINE: 0868.804666

Skype:     iconskype