Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng môi trường Hà Nội

Văn bản pháp luật

Ủy quyền ký xác nhận Báo cáo đánh giá tác động môi trường (19/01/2018 18:30:20)

Ngày 18/1/2018, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa ban hành Quyết định số 125/QĐ-BTNBMT về việc ủy quyền ông Nguyễn Văn Tài, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường ký thừa ủy quyền (TUQ) Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận Báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.8 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường) trước khi trình Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường ký Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định.

Thời hạn ủy quyền: từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018.

Ông Nguyễn Văn Tài, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong phạm vi được ủy quyền; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt các nội dung được ủy quyền nêu tại Quyết định này; báo cáo Bộ trưởng về việc thực hiện Quyết định này theo định kỳ quý, 6 tháng, năm.

Bộ trưởng giao Vụ trưởng Vụ Pháp chế theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

http://botruong.monre.gov.vn/tin-tuc/chi-dao-dieu-hanh/uy-quyen-ky-xac-nhan-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-3969

Hỗ trợ hotline

Hỗ trợ 24/7:

Ho tro truc tuyen 01HỖ TRỢ 01: 0243.5641919

Hỗ trợ trực tuyến 02HỖ TRỢ 02: 0243.524.56.66


Hotline 24/7 quà tặngHOTLINE: 0868.804666

Skype:     iconskype