Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng môi trường Hà Nội

Một số Văn bản Pháp luật hiện hành liên quan đến lĩnh vực môi trường

TT Loại Văn Bản Số hiệu Ngày Ban Hành Ngày có hiệu lực Nội dung
1 Luật 55_2014_QH13 23/6/2014 1/1/2015 Luật Bảo vệ Môi trường 2014
2 Luật 17_2012_QH13 21/12/2012 1/1/2013 Luật tài nguyên nước
3 Nghị định 155_2016_ND-CP 18/01/2016 01/02/2017 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
4 Nghị Định 127_2014_ND-CP 31/12/2014 15/02/2015 Quy định về điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
5 Nghị Định 19_2015_ND-CP 14/2/2015 1/4/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
6 Nghị Định 18_2015_ND-CP 14/02/2015 1/4/2015 Quy định về quy hoạch BVMT, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch BVMT.
7 Nghị Định 201_2013_ND-CP 27/11/2013 1/2/2014 Quy định thi hành của Luật tài nguyên nước
8 Thông tư 31_2016_TT-BTNMT 14/10/2016 1/12/2016 Bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
9 Thông Tư 65_2015_TT-BTNMT 21/12/2015 01/03/2016 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
10 Thông tư 36_2015_TT-BTNMT 30/6/2015 15/8/2015 Quy định về quản lý chất thải nguy hại ( Thay thế Thông tư 12/2011/TT-BTNMT)
11 Thông tư 43_2015_TT-BTNMT 29/09/2015 01/12/2015 Báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường
12 Thông tư 35_2015_TT-BTNMT 30/6/2015 17/8/2015 Quy định về bảo vệ môi trường đối với khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.
13 Thông tư 27_2015_TT-BTNMT 29/5/2015 15/7/2015 Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường
14 Thông tư 26_2015_TT-BTNMT 28/5/2015 15/7/2015 Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản
15 Thông tư 13_2015_TT-BTNMT 31/3/2015 1/6/2015 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
16 Thông tư 27_2014_TT-BTNMT 5/5/2014 15/7/2014 Quy định đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước
17 Thông Tư – Bộ Y Tế 31_2013_TT-BYT 15/10/2013 01/12/2013 Quy định về quan trắc tác động môi trường từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện
18 Thông tư 24_2017_TT-BTNMT 01/09/2017 01/02/2018 Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường
Xem thêm các tài liệu khác
Hỗ trợ hotline

Hỗ trợ 24/7:

Ho tro truc tuyen 01HỖ TRỢ 01: 0243.5641919

Hỗ trợ trực tuyến 02HỖ TRỢ 02: 0243.524.56.66


Hotline 24/7 quà tặngHOTLINE: 0868.804666

Skype:     iconskype